vaikuttajamedia presser
Finsif sijoittaminen
Kuva: Joonas Lehtimäki/Tussitaikurit Oy

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa?

Sijoittaja määrittelee vastuullisen sijoittamisen omista lähtökohdistaan ja omat sidosryhmänsä huomioiden. Lisäksi vastuullisuutta on mahdollista soveltaa hieman vaihtelevin painotuksin kaikessa sijoitustoiminnassa ja omaisuusluokissa.

Vastuullinen sijoittaminen voidaan määritellä monin tavoin. Yleisesti ottaen vastuullisessa sijoittamisessa tunnustetaan ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien eli ESG-asioiden (Environmental, Social and Governance) tärkeys sijoitustoiminnassa ja pyritään huomioimaan ne päätöksenteossa. YK:n tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa (Principles for Responsible Investment, PRI) vastuullinen sijoittaminen määritellään strategiaksi tai toiminnaksi, jonka avulla ESG-tekijät integroidaan sijoituspäätöksiin ja omistajuuteen.

Vastuulliset sijoittamisen motiivit

Vastuullisen sijoittamisen motiiveja voivat olla esimerkiksi:

  • sijoitusten ja arvojen yhdenmukaisuus
  • riskienhallinta
  • paremman riskikorjatun tuoton tavoittelu
  • sääntelyn noudattaminen

Arvojen mukaisuus

Tutkimusten mukaan aito motiivi toimia oikein on tärkeä sijoitusvalintoihin vaikuttava tekijä. Vaikka sijoitusten arvojen mukaisuus, halu tehdä oikein ja parantaa sijoitusvalinnoilla maailmaa voidaan ymmärtää parhaiten yksilön ominaisuutena, myös instituutioilla on samoja pyrkimyksiä. Organisaation arvojen rinnalla jokaisessa yhteisössä vaikuttavat siinä toimivat yksilöt. Ihannetilanteessa organisaation ja yksilön arvot lähenevät toisiaan.

Riskienhallinta

Toinen keskeinen motiivi liittyy riskienhallintaan. Sijoituskohteeseen liittyvien riskien tunnistaminen on olennainen osa sijoitustoimintaa. ESG-asioilla on taloudellista merkitystä, joten niiden huomioon ottaminen sijoituspäätöksissä liittyy myös riskienhallintaan. Kun sijoitussalkkuun valitaan vastuullisesti toimivia yhtiöitä, myös ikävien yllätysten riski pienenee. Vastuulliset yhtiöt saavat osakseen huomiota myös kriisitilanteissa, kuten tapahtui finanssikriisin aikana vuonna 2008 ja Enronin kirjanpitoskandaalin aikana vuonna 2001. Myös edelleen jatkuva koronaviruspandemia on nostanut vastuullisesti toimivat yhtiöt huomion keskipisteeseen.

Paremman tuoton tavoittelu

Kolmas motiivi on paremman tuoton tavoittelu. Parempaa tuottoa voidaan saada jo riskien vähentämisen kautta mutta myös ESG-tekijöihin liitettyjen mahdollisuuksien kautta. Toisenlainen tapa tavoitella parempaa tuottoa on aktiivinen omistajuus. Riittävän suurella ääniosuudella tai koordinoimalla äänestyskäyttäytymistä muiden osakkeenomistajien kanssa on mahdollista vaikuttaa kohdeyhtiöön ja parantaa sen toiminnan vastuullisuutta.

Sääntelyn noudattaminen

Yritysvastuuta määriteltäessä on viitattu usein lainsäädännön asettamat vaatimukset ylittävään toimintaan. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu lainsäädännön noudattaminen, mutta sääntelyä on mahdollista käyttää vastuullisen sijoittamisen motiivina. Silloin pyritään tunnistamaan esimerkiksi sellaiset toimijat, joille uudesta sääntelystä koituu hyötyä tai merkittävää haittaa. Uudesta sääntelystä voidaan mainita esimerkkinä EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on luokitella toimialoja ja yhtiöitä vastuullisuuden mukaan ja saada aikaan merkittäviä vaikutuksia markkinoihin ja sijoittajiin.

Motiivien yhdistäminen

Kullakin sijoittajalla, organisaatiolla ja yksilöllä on sijoitusvalinnoissaan useita motiiveja, joiden painotukset voivat vaihdella. Viime aikoina arvopohjaista halua toimia oikein on tullut tukemaan käsitys siitä, että ESG-asioiden huomioiminen sijoituspäätöksissä ei ainakaan heikennä riskikorjattua tuottoa.


Finsif järjestää Vastuullisen sijoittamisen opas -webinaarin 1.11.2021 klo 13-14. Ilmoittaudu tästä.


Lähde: Vastuullisen sijoittamisen opas 2021, Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry

Liittyvät artikkelit