vaikuttajamedia presser

10 totuutta suomalaisesta työelämästä/2018

Vuonna 2017 Leidenschaft Oy selvitti Siqni® -kyselyn avulla 5700:lta suomalaiselta työntekijältä, mitkä asiat olivat heidän työssä motivoitumisensa ja työhyvinvointinsa kannata, niitä kaikkein merkityksellisimpiä. Nämä asiat tutkimuksesta opimme:

Totuus #1: Kaikkein tärkeintä työssä on itse työ

Peräti 42 prosenttia vastaajistamme nostaa mielekkäät työtehtävät viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon. Tämä ei kai yllätä ketään. Tai totuus itse ei yllätä, mutta se yllättää, että työn merkitys ja sen muotoilu tai tuunaaminen jää usein liian vähälle huomiolle. Työ ja työtehtävien mielekkyys itsessään otetaan liian usein itsestään selvyytenä.

Totuus #2: Työyhteisö on tärkeä

Toiseksi tärkeimmäksi motivaatio- ja hyvinvointitekijäksi nousee tutkimuksessamme työpaikan vahva yhteishenki (35 % vastaajista). Suorittavan työn työpaikoissa työyhteisö on jopa mielekkäitä työtehtäviä merkityksellisempi tekijä (42 % vs. 33 %). Myös nuorille (alle 25-vuotiaat) työyhteisö on selvästi merkityksellisin motivaatio- ja hyvinvointitekijä (55 % vastaajista). On mielenkiintoista huomata, että vain prosentti tutkimukseen vastanneista kokee mahdollisuuden freelance -tyyppiseen työhön merkitykselliseksi, eli maailma jossa työnantajat voivat tarjota vain alustan erilaisille työsuhteille on vielä todella kaukana, ainakin jos asiaa kysytään työntekijöiltä. Työsuhde ja sen varmuus on myös edelleen arvossaan (ks. totuus 8).

 Totuus#3: Palkallakin on väliä

Ja etenkin sen oikeudenmukaisuudella. 30 prosenttia vastaajista nostaa oikeudenmukaisen palkan ja luontaisedut viiden merkityksellisimmän motivaatio- ja hyvinvointitekijän joukkoon. Kyse ei siis ensisijaisesti ole palkan suuruudesta, vaan ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden kokemuksesta: saan saman korvauksen samasta työstä ja samasta panoksesta kuin kollegani, naapurini tai serkkuni.

Omaan suoritukseen tai yrityksen tulokseen sidottu bonusjärjestelmä ei vastaavasti juurikaan motivoi. Vain seitsemän prosenttia vastaajista nosti bonusjärjestelmän merkityksellisten asioiden joukkoon. Kolmestakymmenestä vaihtoehdosta bonusjärjestelmä sai seitsemänneksi vähiten mainintoja (24. sija).

Totuus #4: Työntekijät haluavat vaikuttaa työhönsä ja työympäristöönsä

Peräti 28 prosenttia vastaajista kokee vaikutusmahdollisuudet merkityksellisiksi. Tutkimuksessamme ”itseohjautuvuus” väittämät (Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön 28 % sekä Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti 21 %, sija 9.) nousivat passiivisemman työnteon väittämiä (Selkeät ohjeet ja tavoitteet työlle ja toiminnalle 12 % sekä Oman toimenkuvan selkeys 11 %) selkeästi korkeammiksi. Yksi suurimpia haasteita työelämälle lieneekin se, ovatko työnantajat valmiita antamaan enemmän vastuuta sitä haluaville työntekijöille.

Totuus #5: Työlle ja vapaa-ajalle halutaan tasapainoa

Työn ja vapaa-ajan tasapaino nousee tutkimuksemme viidenneksi merkityksellisimmäksi tekijäksi (27 %). Erityisen tärkeäksi se nousee, ei niin yllättäen, nk. ruuhkavuosien aikaan (26-45 vuotiaat). Toisaalta työnteon aikaa ja paikkaa halutaan, erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, säädellä itse. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta on suomalaisille työntekijöille 13. tärkein motivaatio- ja hyvinvointitekijä (19 %). Tämä väittämäpari on siitä mielenkiintoinen, että osalle vapaus työajan sijoitteluun parantaa kokemusta työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja osalle heikentää sitä.

Totuus #6: Mukava ja oikeudenmukainen esimies on toivottu työsuhde-etu

Etenkin näin koetaan suorittavan työn organisaatioissa, joissa 32 prosenttia vastaajistamme valitsi mukavan ja oikeudenmukaisen esimiehen merkityksellisimpien tekijöiden joukkoon (näillä työpaikoilla tämä olin peräti neljänneksi tärkein tekijä). Asiantuntijaorganisaatioissa ”vain” 19 prosenttia nosti esimiehen viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon (12. sija). Ero asiantuntijaorganisaatioiden ja suorittavan työn työpaikkojen välillä on huomattava. Selittäviä tekijöitä on varmasti monia, joista yksi liittynee vahvasti totuuteen numero neljä. Asiantuntijatöissä työntekijät haluavat olla vahvemmin itseohjautuvia, jolloin esimiehellä ei ole niin väliä. Toisaalta suorittavan työn organisaatiot ovat hierarkisempia, joissa esimiehen rooli on vahvempi. Tällaisessa organisaatiossa sillä on väliä, onko esimies mulkku vai mukava.

Totuus #7: Työpaikalla pitää voida olla oma itsensä

Joka neljäs työntekijä on nostanut viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon mahdollisuuden olla työpaikalla oma itsensä. Me emme ole esittäjäkansaa, me haluamme olla sellaisia kuin olemme, niin hyvässä kuin pahassa. Tärkeää onkin se, että ihmiset kokevat olevansa hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat: introvertteinä, ekstorvertteinä, miehinä, naisina, sukupuoltaan vaihtavina, nuorina, tai vanhoina. Kun ei tarvitse esittää työpaikalla roolia, jää kaikki energia työn tekemiseen ja asiakkaan kohtaamiseen.

Totuus #8: Olemme turvahakuisia

Monille työntekijöille työ tarjoaa perustoimeentulon ja mahdollistaa (yhdessä pankkien myötämielisten lainapäätösten kanssa) totutun ja/tai haaveillun arjen. Ei siis ole yllättävää, että työpaikan varmuus ja jatkuvuus nousee tutkimuksessamme kahdeksanneksi tärkeimmäksi motivaatio- ja hyvinvointitekijäksi (22 %). Ehkä eniten tämän väittämän osalta yllättää se, että tämä tekijä on myös monien ICT-alan huippuorganisaatioiden top kympissä. Siis toimialoilla ja työpaikoilla, joissa (lähes) jokainen työntekijä saisi uuden työpaikan, sillä sekunnilla jos työ nykyisen työnantajan palveluksessa syystä tai toisesta loppuisi.

Totuus #9: Työntekijät haluavat kehittyä ja käyttää omaa osaamistaan

Tämän pitäisi olla huojentava tieto kaikille työnantajille. 22 prosenttia työntekijöistä kokee sekä mahdollisuuden käyttää päivittäin omaa osaamistaan että omia kiinnostuksia vastaavat kehitysmahdollisuudet merkityksellisinä motivaatio- ja hyvinvointitekijöinä. Omia kiinnostuksia vastaavat kehitysmahdollisuudet ovat asiantuntijaorganisaatioissa uralla etenemistä tärkeämpää ja blue collar -työpaikoilla toisin päin. Ja tämä ero tarjoaakin loistavan aasinsillan viimeiseen totuuteemme.

Totuus #10: Työelämämme on edelleen kahtiajakautunut

Siis vähintään. Tutkimusdatamme perusteella voimme helposti osoittaa suomalaisen työelämän jakautuvan kahteen erilliseen maailmaan: asiantuntijatyön ja suorittavan työn -maailmaan. Nämä maailmat eivät suinkaan ole toistensa vastakohdat, mutta ne eroavat kuitenkin motivaatio- ja hyvinvointitekijöiden osalta selkeästi toisistaan. Tämä on aina syytä muistaa suomalaisesta työelämästä puhuttaessa.


Kuva: Jan Lönnberg

Olemme Siqni® -tutkimuksellamme voineet osoittaa myös monille työpaikoille niiden erilaiset maailmat: myyntiorganisaatiossa työskenteleviä työntekijöitä motivoivat aivan erilaiset seikat kuin tuotekehitysorganisaatiossa työskenteleviä. Tämän kun ymmärtää ja hyväksyy, voi organisaatiotaan johtaa paremmin.

Lisätietoja Siqnistä: www.siqni.fi

Kirjoittaja Panu Luukka on intohimoinen paremman suomalaisen työelämän sparraaja. Hän toimii yrityskulttuurimuotoilijana Leidenschaft Oy:ssä.

 

 

Liittyvät artikkelit